EN | FA

سیلاب

در بخش های دیگر این وب سایت و نیز در اغلب آموزه های “داناب” و “طرح گسترش سواد آبی”، بیشتر به خشکی، کم آبی، تخریب منابع آب زیرزمینی و کمبود آب کافی و سالم برای مصارف پرداخته شده است. با این وجود، نباید فراموش کنیم که مشکلات آبی، روی دیگری هم دارند و آن هم سیلاب است.
بارشهای مقطعی شدید می توانند جریان های بزرگ و ویرانگری از آب را ایجاد نمایند. این جریان ها با قدرت و شدتی که دارند، می توانند خسارت ها و آسیب های جدیدی به همراه بیاورند. نمونه ای از این امر را در سیلاب های ابتدای سال ۹۸ در بسیاری از استان های کشور از جمله در لرستان، گلستان و خوزستان، شاهد بودیم.

آیا در منطقه زندگی شما، در سال های اخیر سیلی آمده است؟! اگر این طور بوده، آیا سیلاب، خسارت هایی را هم به بار آورده است؟

نکته مهم در رابطه با سیلاب آن است که ممکنست مدت های طولانی، در یک منطقه یک در یک رود یا مسیل داخل شهر یا روستا، آبی جاری نباشد و یا جریان آب بسیار آرام و معمولی باشد اما این به آن معنا نیست که این آرامش همیشه برقرار است. وقوع سیلاب، یک پدیده احتمالاتی است به این معنا که بر اثر انبوهی از عوامل پیچیده آب و هوایی، به صورت دوره ای در هر نقطه ای ممکنست رخ بدهد. در برخی مناطق نظیر حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها، این احتمال، بیشتر است و به همین دلیل است که باید مراقب باشیم تا به بهانه دوره های خشکی و کم آبی، به ساخت و ساز در حریم رودخانه ها نپردازیم، کاری که در بسیاری از نقاط، مورد غفلت قرار می گیرد. همچنین باید در نظر داشت که از بین بردن پوشش گیاهی، یا دفع زباله در مسیر رودخانه یا کال، می تواند به تشدید اثرات سیل، منجر شود.

آمادگی برای مواجهه صحیح با سوانح طبیعی از جمله سیلاب، نیازمند آگاهی و تمرین اقدامات درست، پیش از وقوع بحران است. برنامه ریزی شده است تا در پنجم اسفند ماه سال جاری، برنامه ای با عنوان مانور سیلاب، با راهنمایی دبیران انسان و محیط زیست در مدارس متوسطه دوم برگزار شود. این مانور کمک خواهد کرد تا برای مواجهه با سیلاب، آماده تر باشیم. در متون و رسانه های یادگیری زیر، با این مانور و آموزه های مربوط به سیلاب، بیشتر آشنا خواهیم شد.

 

بازگشت به صفحه اصلی