EN | FA

داناب و تعادل بخشی

در حال حاضر به طور متوسط بالغ بر ۵۵ درصد آب مورد نیاز ایران در بخش های شرب، کشاورزی و صنعت از منابع آب های زیرزمینی تامین می شود و این در حالیست که در بخش هایی از کشور وابستگی به این منابع تا ۹۰درصد نیز، افزایش می یابد. در دهه های اخیر به دلیل عدم توجه کافی به حفاظت و بهره برداری اصولی از این منابع بی بدیل، تعادل و پایداری آب های زیرزمینی به هم خورده است. این منابع که حیات و پویایی کشور را تامین می کنند در معرض خطر نابودی کامل قرار گرفته اند به طوری که به خاطر برداشت بیش از حد، سطح آب در بسیاری از آبخوان های کشور، سالانه در حال افت و سقوط می باشد.

وضعیت استفاده از منابع آب زیرزمینی و سطحی در مصارف بخش های مختلف

بر اساس مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی آب، مقرر گردیـد تا طـرحـی جامع برای برخـورد قانـونی با برداشت های غیر مجاز و تعادل بخشـی بین منابع و مصـارف آب هــای زیرزمینی تدوین گردد. طرح “احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی” در پی آن است تا ابتدا، در طول برنامه ششم توسعه، کل اضافه برداشت ها را از این منابع حیاتی متوقف ساخته و سپس در یک روند جبرانی، ظرف ۲۰سال، میزان کسری تجمعی در دهه های اخیر را پوشش دهد و در نهایت سطح آب زیرزمینی به سطح ایستابی اولیه باز گردد. این طرح مشتمل بر ۱۵ پروژه است که ۱۱ پروژه آن توسط وزارت نیرو، سه پروژه توسط وزارت جهاد کشاورزی و یک پروژه بوسیله سازمان زمین شناسی انجام می شود.

اهمیت ابعاد آموزش و ظرفیت سازی در این طرح موجب گردید تا دومین دستورالعمل طرح با عنوان “اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی” به این مهم اختصاص یابد. از طریق این لینک می توانید متن کامل دستورالعمل طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی را ملاحظه نمایید.

بازگشت به صفحه اصلی